Senast uppdaterad: 2024-07-02

Uppförandekod

Syfte och bakgrund

Uppförandekoden är ett verktyg och en gemensam vägvisare för oss att förhålla oss till samt ta stöd av när vi genomför vårt uppdrag inom Hammarviken och dess koncernbolag.

Uppförandekoden handlar om hur vi förhåller oss till vår omvärld, tex; ägare, medarbetare, gäster, kunder, samarbetspartners, leverantörer, konsulter, samhället samt press och media.

Koden ger inte tydliga instruktioner för hur vi ska agera i varenda situation. Men med våra ledord som stöd, samt principerna nedan, kan vi tänka efter före och på så sätt lösa svåra situationer och etiska dilemman.

Det kan också finnas policys och styrdokument med regler som går längre eller är mer detaljerade än denna uppförandekod. Om du omfattas av sådan reglering i ditt uppdrag så gäller uppförandekoden som ett tillägg till dessa regler.

Uppförandekoden ska tillämpas varje dag. Den genomgår regelbunden översyn för att ständigt vara aktuell och uppdaterad. Uppförandekoden har antagits av Hammarviken Företagsutvecklings styrelse och det är bara styrelsen som kan upphäva eller göra förändringar i den.

Vilka berörs?

Koden omfattar alla som representerar eller arbetar för Hammarviken Företagsutveckling eller något av våra helägda bolag. Det vill säga dig som är styrelsemedlem, anställd, praktikant, konsult, samarbetspartners eller som har en annan roll där du på något sätt representerar Hammarviken.

Styrelsemedlemmar i Hammarvikens dotterbolag, som är utsända av Hammarviken, förväntas i sitt arbete föra dessa värderingar och arbetssätt vidare.

Hammarviken verkar för att samtliga bolag i koncernen ska upprätthålla en egen uppförandekod och kommer att följa upp detta i respektive styrelser. Vi ser positivt på att bolag i koncernen kopierar eller inspireras från denna uppförandekod.

Beroende på hur ditt uppdrag eller arbete ser ut kan det, förutom uppförandekoden, också finnas kompletterande policys och riktlinjer som du behöver följa. Om du osäker ber vi dig kontakta din närmaste chef.

Våra värderingar

Våra ledord öppenhet, ärlighet, respekt och kompetens är vår värdegrund och grunden i vår företagskultur, och vi arbetar utifrån dessa i samtliga relationer. Dessa grundstenar, kombinerat med en bred kompetens inom företagande, är det som ligger till grund för våra långsiktiga relationer och framgångsrika affärer. Personer runtomkring oss kan känna sig trygga i att Hammarviken alltid har en öppen dialog, ett ärligt samarbete och att vi agerar med respekt. Vi tycker om när det är högt i tak och när personer runt oss öppet och ärligt uttrycker sina åsikter, men aldrig på bekostnad av respekt för andra människor.

Läs mer om våra värderingar här.

Uppförandekodens principer

Vi behandlar alla med respekt och värdighet

Tillsammans skapar vi relationer och arbetsmiljö byggd på respekt, lika behandling och integritet. Vi främjar mångfald och inkludering samt behandlar varandra med värdighet. Vi värdesätter en bredd av kompetenser och erfarenheter. Vi avstår från och motverkar oacceptabelt agerande som tex mobbing, diskriminering, hot, trakasserier, sexism, rasism, förolämpningar, aggressivitet samt verbalt och fysiskt våld.

• Vårt språk påverkar hur personer runt omkring oss mår. Vi undviker negativ och skadlig jargong. Vi berömmer, lyfter och hjälper gärna de vi möter.

• Vi rekryterar utifrån de kompetenser vi behöver få in.

Vi gör schyssta och kloka affärer

För oss är relationer och förtroende det viktigaste. Vi vill också ha roligt ihop. Därtill följer vi konkurrenslagstiftning, affärsetik och transparens i alla våra samarbeten och verksamheter. Vi behandlar affärsinsinformation och personuppgifter enligt lagstiftning samt följer sekretess där det behövs. Konfidentiell information förblir konfidentiell. Vi gör vårt yttersta för att undvika intressekonflikter. Med intressekonflikter menar vi något som uppstår när en persons privata intressen riskerar att gå emot verksamhetens intresse.

Vi värnar om hållbarhet och våra resurser

Förutom att säkerhetsställa att våra verksamheter inte negativt påverkar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet arbetar vi aktivt för att stärka de områden som vi kan påverka. Vi hushåller med våra resurser och ser över hur vi bäst använder dem.

• Det kan tex handla om källsortering och inköp på kontoren, arbetsmiljö, rekrytering eller affärsutveckling. Det kan kräva investeringar och svåra beslut, men det är vårt sätt att framtidssäkra, både vår värld och vårt företag.

• Hammarviken har även hållbarhetsmål som följer Agenda 2030 och som vi arbetar mot.

Vi värnar om vårt varumärke

Vi är stolta över vårt varumärke, det är vi gemensamt gör det till vad det är. Hur vi agerar internt och externt kan stärka eller stjälpa vårt varumärke. Så tänk efter innan!

• Exempelvis användandet av våra logotyper i sammanhang som helt frångår våra värderingar.

• Hur vi beter oss när vi representerar Hammarviken och dess bolag.

Vi tolererar ingen form av korruption eller mutor

Dvs att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Det kan handla om jäv, mutor och bestickning.

• Vill du veta med så finns kunskapsbank samt näringslivets kod mot korruption här https://www.institutetmotmutor.se/kunskapsbank/

Vi prioriterar välmående, hälsa och säkerhet

Vi värnar om den enskildes och gruppens arbetssituation, arbetsmiljö, hälsa, trivsel och utveckling.

God hälsa går före arbetet och arbetsbörda. Vi följer arbetsmiljölagen samt myndighetsföreskrifter. Det är viktigt att alla känner sig säkra och trygga när de är på arbetet.

• Vi möjliggör vidareutbildningar för att ha god kunskapsnivå.

• Vi arbetar förebyggande både inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

• Vi arbetar inte under påverkan av lagliga eller olagliga substanser.

Vi använder vår röst och position

Ser, hör eller upplever du något som inte är bra? Vi förväntar oss att vi alla har integritet att stötta den som behöver och att vi säger ifrån när något inte stämmer. Är det svårt, be om stöd från din närmaste chef eller kollegor.

• Står du bredvid någon som får utstå eller själv är mottagare för diskriminerande eller sexistiska kommentarer. Ge stöd och speak up!

Visselblåsartjänsten

Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma.

Visselblåsarfunktionen tillhandahåller en säker och effektiv väg att rapportera misstankar om pågående eller tidigare överträdelser av lagstiftning, missförhållanden, korruption och oegentligheter.

För att komma till våra visselkanaler samt policies klicka in på:

Visselblåsning för Hammarviken

Visselblåsning för Yuncture

Om uppförandekoden inte efterlevs

Överträdelse från uppförandekoden tolereras ej och kan medföra sanktioner.

Om du upplever att uppförandekoden inte efterlevs, att du har varit med om något som inte känns bra, eller att du har ett dilemma som du vill ha hjälp med är det viktigt att du berättar. Självklart gäller det även vid misstänkt lagbrott.

Det är allas ansvar att lyfta oegentligheter och brott. På så sätt kan vi tillsammans skapa förändring. Tystnad förstärker, försvårar och normalisera negativa händelser och dilemman.

Vi kan alla göra fel. Berätta vad som hänt, be om ursäkt och gör inte om det. Att svälja stoltheten och lära sig av våra misstag är något av det svåraste och finaste vi kan göra.