Vi har uppdaterat vår investeringsstrategi

Hammarviken har fått ett delvis uppdaterat ägardirektiv som innebär en förändring i vår investeringsstrategi. Historiskt sett så har vi till största delen investerat i bygg- och anläggningssektorn men är numera öppna för att gå in i andra branscher. Som ett led i detta investerade vi i Fruktbudet i Norden AB, du kan läsa pressreleasen här. De nya direktiven skapar förutsättningar för att vi som bolag ska kunna fortsätta utvecklas och leva långsiktigt.

Våra investeringar är indelade i fyra olika områden. Direkt-, turnaround-, och fastighetsinvesteringar samt innovation. Här presenteras investeringskriterierna för de olika områdena.

Direktinvesteringar

Vi investerar i små och medelstora bolag som är verksamma i Sverige med en omsättning på ca 50-200 MSEK. Bolagen ska vara lönsamma och ha en fin historik med en tydlig koppling till hållbarhet och får gärna stå inför någon typ av utmaning där vi tillsammans kan ta bolaget till nästa nivå. Vi är flexibla när det kommer till ägande och kan tänka oss allt ifrån 100% till att ha majoritet i bolaget. Vi värdesätter kompanjonskap och lägger stor vikt vid att vi har gemensamma ledord och värderingar och investerar alltid med en långsiktig horisont.

För mer information vänligen kontakta Anna Langenius.

Anna Langenius
070-401 92 01
anna@hammarviken.com

Turnaround-investeringar

Genom vårt helägda dotterbolag Partnerinvest investerar vi i så kallade turnaround-bolag. Det kan handla om ett bolag med fin historik som av någon anledning hamnat i någon form av svårighet. Vi har lång erfarenhet av turnaround och besitter den kunskap som behövs i dessa tuffa situationer. Med egna pengar, ett aktivt ägande, handlingskraftigt arbete och moderna influenser återställer vi bolag till dess rätta värde.

Partnerinvest är intresserade av bolag inom i stort sett alla branscher, men avstår från företag med verksamheter inom sådant som Partnerinvest anser oetiskt. Bolagen ska omsätta minst 300 MSEK.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Berggren
070-542 66 34
johan@partnerinvest.se

Fastighetsinvesteringar

Vår fastighetsverksamhet är indelad i två affärsben. Förvaltningsfastigheter, där vi investerar i och förvaltar lokaler med prioritet i sydvästra Göteborg samt projektutveckling, där vi investerar i och utvecklar mark och fastigheter. Vi utvecklar både bostäder och kommersiell- och samhällsbyggnation. Projekten drivs i egen regi eller i partnersamverkan beroende på storlek, geografi och fastighetstyp.

För mer information:

Michael Lenberg (Förvaltningsfastigheter)
073-800 93 17
michael@hammarviken.com

Sofia Regestad (Projektutveckling)
076-006 02 06
sofia@hammarviken.com

Innovation

I vårt affärsområde som vi valt att kalla för Innovation investerar vi genom Yuncture Invest i innovativa startup-bolag. Tvärtemot direktinvesteringarna via Hammarviken vill Yuncture Invest äga minoritetsandelar i bolag, och man har historiskt sett hamnat på ett ägarspann mellan 5 och 30%. Anledningen till detta är att startup-entreprenören bör ha tillräckligt med incitament för att själv vilja driva bolaget vidare under en längre tid. Vi ser gärna att bolagen har någon form av ”proof of concept”, dvs. löpande intäkter, genomförda pilotprojekt eller liknande. Utöver det har vi som riktlinje att som mest investera 1 MSEK i ett första skede, för att därefter vara öppna för en återinvestering för att försvara eller öka upp vår ägarandel.

När det kommer till branscher så tittar Yuncture Invest brett. De enda riktlinjerna som finns är att den specifika branschen, verksamheten och affärsidén är hållbar och etiskt försvarbar. Utöver det, likt resten av Hammarviken-gruppen, har Yuncture Invest som riktlinje att investera i bolag där vi kan bidra med mer än bara kapitalet. Det kan exempelvis handla om spetskompetens, branschkunskap eller generell affärsutveckling.

För mer information:

Christoffer Rydhede
070-495 23 61
christoffer@yuncture.com

Nyheter